Warning: Constant DOMAIN already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 5

Warning: Constant SeoLink already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 6

Warning: Constant SeoBaslik already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 7

Warning: Constant SeoResim already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 8

Warning: Constant SeoAciklama already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 9

Warning: Constant SeoAnahtar already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 10

Warning: Constant DB_NAME already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 38

Warning: Constant DB_USER already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 39

Warning: Constant DB_PASS already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 40

Warning: Constant DB_HOST already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 41

Warning: Constant DB_TABLE already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 42

Warning: Constant UPLOAD_DIR already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 44

Warning: Constant IMG_MAX_WIDTH already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 46

Warning: Constant IMG_MAX_HEIGHT already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 47

Warning: Constant THUMBNAIL_WIDTH already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 49

Warning: Constant THUMBNAIL_HEIGHT already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 50

Warning: Constant UPLOAD_LIMIT already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 52

Warning: Constant ACCEPT_FILE_TYPES already defined in /home/u1489888/public_html/solaris/solaris/config.php on line 54
AIMS

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve uygulamalarımızdan faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi nedeniyle işbu Aydınlatma Metni kapsamında Dr. Tijen Acarkan Kliniği (bundan sonra Klinik olarak anılacaktır.) tarafından bazı bilgilendirmeleri dikkatlerinize sunuyoruz:

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Dr. Tijen Acarkan, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, güncelleyebilecek, saklayabilecek, mevzuatın veya anlaşmaların izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işleyebilecek ve kullanabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerden, ilgili kişilerin sağlık verileri, ilgilinin açık izni aranmaksızın ancak kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, koruyucu hekimlik, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir. Ayrıca türü fark etmeksizin, tüm özel nitelikli kişisel veriler, kanun gereği ancak KVKK tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması halinde işlenebilir.

Kişisel verileriniz Klinik tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Bunların İşlenme Amaçları

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, Klinik tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası (ya da geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta veya hasta protokol numarası ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, telefon numarası, e-posta adresi ve sair iletişim verileri, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile e-posta, mektup ya da sair araçlar aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, faturalama bilgileri gibi finansal veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri; klinik binamızı ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleri,
 • Sağlık Bilgileriniz: Randevu bilgileri, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ya da bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri,
 • Kliniğe iş başvurusunda bulunulması halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş de dahil sair kişisel veriler ve Klinik çalışanı ya da ilişkili çalışan olunması halinde hizmet akdi ile ilgili her türlü kişisel veriler,

Klinik tarafından elde edilen her türlü kişisel veriler sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir; kimlik teyit etme, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Kliniğin işleyişi ile günlük operasyonların yönetilmesi, ilaç temini, randevu hakkında bilgilendirme, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, sağlık hizmetlerinin geliştirmesi amacıyla değerlendirmelerde bulunma, araştırma yapılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkin teyit edilmesi, sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetin cevaplanması, kliniğimizin sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alması, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımının analiz edilmesi ve sağlık verilerinin saklanması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi, çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi, engellenmesi ve işlemlerin geri alınması, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerine ilişkin bilgilerin saklanması, anlaşmalı olduğumuz kurumlarla sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar.

KVKK Gereği Kişisel Veri İşlenmesinde Açık İzin Aranmayan Durumlar:

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık İzniniz bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkansızlık nedeniyle iznini açıklayamayacak durumda bulunan veya izine hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin akdedilmesi ya da ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Kliniğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin (hastanın ya da çalışanın) kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Kliniğin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 8. Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Klinik tarafından Açık İzin aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Paylaşımı

Hizmet alanlarımıza ait kişisel veriler, Klinik tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kliniği’nin ticari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası, Klinik ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki verilmiş olan temsilciler, konuya ilişkin vekalet verilen avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dahil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Yöntemi ve Hukuki Nedenleri

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Kliniğin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir.

Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

İstenilen zamanda Kliniğe başvurarak kişisel verilerin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • KVKK’na uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerin eksik ya da hatalı işlendiği düşünülüyorsa, düzeltilmesi istenebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesi talep edilebilir,
 • Bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerin bildirilmesi ve aynı işlemleri gerçekleştirmesini isteyebilir,
 • Bilgilerin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünülüyorsa ve bu nedenle zarara uğranılmışsa zararın tazmini istenebilir.

Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücretin ödenmesi söz konusu olacaktır. Başvuruya yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL (Bir Türk Lirası) işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için başvurular, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Kliniğe (Caddebostan Mah. Op. Cemil Topuzlu Cad. Mevhibe Hanım Apt. No:57 Kat:2 Daire:5 Caddebostan 34728 İstanbul adresine) iletilmeli, ayrıntılı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfası (www.kvkk.gov.tr) ziyaret edilebilir.

Başvurular;

 • www.tijenacarkan.com web sitesinde bulunan elektronik formu (aşağıdaki bağlantıdan) doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile (Caddebostan Mah. Op. Cemil Topuzlu Cad. Mevhibe Hanım Apt. No:57 Kat:2 Daire: 5 Caddebostan 34728 İstanbul) adresine iletilmesi,
 • www.tijenacarkan.com web sitesinde bulunan formun (bu linkten veya aşağıdaki bağlantıdan)  doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzayla veya mobil imzayla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Kliniğe ait KEP adresine ( tijen.acarkan@hs01.kep.tr ) kayıtlı elektronik posta veya Kliniğe daha önceden bildirilen ve Kliniğin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapılabilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Klinik tarafından reddedilecektir.

Kliniğin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Dr. Tijen Acarkan Kliniği

KVKK BAŞVURU FORMU

T. Acrakan KEP adresi:  tijen.acarkan@hs01.kep.tr

 

 


Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 4

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 4

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 4

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 4

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 7

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 7

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 7

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 7

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 10

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 10

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 13

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 13

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 13

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 13

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 16

Warning: Undefined variable $seo in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 16

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/u1489888/public_html/00Social.php on line 16